Bestilling av juletre med julelys

  • Pris for avtale om levering til kundens lokaler, dekorering, avhenting og oppbevaring av juletre: Nok 7.990,- eks. mva. per sesong/år.
  • Leverandøren utplasserer ovennevnte juletre (høyde 210cm) med julelys og avtalt dekorasjon til angitt plass i kundens lokaler.
  • Leveransen finner sted i perioden fra ca. 15. november – 15. desember hvert år i avtaleperioden.
  • Før utplassering vil leverandøren forsikre seg om at juletreet og juledekorasjonen klargjøres og leveres støvtørket og rengjort til avtalt utplasseringssted. Dersom det er behov for reparasjon/utskiftning av juletre og/eller juledekorasjon, og slike skader ikke skyldes kundens bruk eller behandling, utføres kostnadsfri utbedring og/eller bytte av juletre før neste utplassering.
  • Leverandøren avhenter kundens juletre og juletredekorasjon i perioden ca. 2. januar – 15. januar.
  • Leverandøren er ansvarlig for å lagre, merke og oppbevare kundens juletre og juletredekorasjon forsvarlig inntil utplassering og leveranse foretas året etter. Dersom kunden har hengt opp egen juledekorasjon på treet utover det som inngår i avtalen, bes denne tas bort før avhenting.
  • Avtalen gjelder i 2 sesonger fra første utplasseringstidspunkt og faktureres helårlig med 15 dagers forfallsbetingelser når juletreet med dekorasjon er levert. Avtalen forlenges deretter med 1 sesong av gangen med mindre den sies opp skriftlig innen 3 måneder før avtalens utløp. Prisen justeres årlig med endringer i konsumprisindeksen.
  • Eventuell tvist mellom partene om forståelse av denne avtale som ikke kan løses i minnelighet vedtas Oslo Tingrett som verneting.